การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์

banner08crop
banner09
banner10
banner11

 คู่มือแนวทางในการทำงาน
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 กฎกระทรวงเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ