โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการ สู่การจ้างงานคนพิการแบบมีคุณค่า

ด้วยภายใต้แนวคิด “ปรับ เปลี่ยน เปิด”

ปรับ  : มุ่งให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการจ้างงานคนพิการ ที่นำไปสู่การปรับวิธีการทำงานในการจ้างงานคนพิการ

เปลี่ยน :  มุ่งเน้นการทำงานเพื่อสร้างให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง  (Change Agent )ด้านการจ้างงานคนพิการ ที่เป็นสถานประกอบการจำนวน 3-5 แห่ง  ที่จะสามารถเป็นต้นแบบที่นำไปสู่การขยายผลในสถานประกอบการอื่นๆได้

เปิด :  เปิดพื้นที่ให้สถานประกอบการทุกแห่ง สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้แนวคิด “ใครๆก็ทำได้” เพียงแค่สถานประกอบการเปิดพื้นที่ เปิดใจ และพร้อมจะปรับเปลี่ยนเปิด เพื่อการทำงานร่วมนำไปสู่เป้าหมายการเป็นสถานประกอบการต้นแบบที่มีการจ้างงานคนพิการแบบมีคุณค่าและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้าง “ต้นแบบ” สถานประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการจ้างงานคนพิการแบบมีคุณค่า (Decent Work) ในฐานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” จำนวน 3-5 แห่ง
  2. สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติของนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยว ข้องกับการจ้างานคนพิการแบบมีคุณค่า ที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้
  3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จในการจ้างงานคนพิการของสถานประกอบการต้นแบบ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้สถานประกอสบการรับ คนพิการเข้าทำงานเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

  1. สถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 แล้ว ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 3-5 แห่ง
  2. สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จำนวน 10 แห่ง ภายใต้แนวคิด “ใคร ๆ ก็ทำได้”