การเข้าถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทำ (มาตรา 35)

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบฯการให้สัมปทาน
จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริหาร จัดจ้างเหมาช่วงงาน ภายใต้มาตรา 35 นั้น
เราจึงมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของกฏหมายนี้ที่นำไปสู่การสร้างโอกาสการเข้าถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง