ปรัชญาการทำงาน

เรามุ่งมั่นทำงานด้วยแนวคิดหลักที่สำคัญ

ValueDiagram

โจทย์ทางสังคม

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนโลกใบนี้

เรายังคงมองเห็นมุมที่เป็นปัญหาหรือโจทย์ทางสังคมที่ฝั่งรากลึกอย่างมาอย่างยาวนาน

นับจากอดีตและกำลังก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน

 

ขยายมุมมอง… พลิกแนวคิด

ด้วยความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้และเข้าถึงการแก้ไขปัญหาสังคม

จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกระบวนการ และยุทธศาสตร์สำคัญ

รวมไปถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ในการขยายมุมมองในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

เพื่อพลิกแนวคิดในการทำงาน ที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสและการแก้ไขปัญหาให้มากขึ้นด้วย

 

เครือข่ายความร่วมมือใหม่

ซึ่งการทำงานนั้น ต้องอาศัยองคาพยพที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างการความร่วมมือในเชิงสาธารณะที่เพิ่มขึ้น

เพื่อขยายให้เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายใหม่ เป็นความร่วมมือใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้น

ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างโอกาสใหม่ๆได้

 

ทรัพยากรที่ใช้งานไม่เต็มที่

เมื่อเกิดการร่วมมือกัน จะทำให้เห็นสัดส่วนในระบบนิเวศน์ความร่วมมือนี้ชัดเจน

ว่ามีส่วนใดที่ควรเพิ่ม ควรพัฒนา เป็นการรักษาสมดุลเพื่อให้ทรัพยากรที่อยู่ในกรอบการทำงานร่วมกันนี้

ทำงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือจะเรียกกระบวนการนี้ว่าสร้างบาลานซ์ความร่วมมือ

เพื่อนำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน

 

นวัตกรรมทางสังคม

จากโจทย์ทางสังคม จุดประกายให้เกิดแนวคิดมุมมองใหม่

ที่ชักชวนให้ร่วมตระหนักคุณค่าและความสำคัญของโจทย์ทางสังคมนั้นๆ

นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจที่จะทำประโยชน์ จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือใหม่ที่แลกเปลี่ยนความคิด

สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเรื่อยๆ

เราเรียกกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ว่า นวัตกรรมทางสังคม

พันธกิจ

  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
    เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. มุ่งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3. เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดทุน ผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม (Social Investment Market)

งานของเรา

     ด้วยแนวคิดหลัก มูลนิธิฯจึงดำเนินงานเพื่อสร้างให้เกิดการบรรลุถึงผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ที่มีคุณค่าสูงต่อสังคม ปัจจุบันมูลนิธิฯ มี “แผนงาน” สำคัญ จำนวน 5 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อสังคม เน้นการจัดตั้งกลไกหรือหน่วยงานสำหรับสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถทำการสื่อสารและทำการตลาดเพื่อสังคม ในงานที่ต้องการนำเสนอต่อสังคม อย่างได้ผล และอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. แผนงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ เน้นการจัดตั้งศูนย์บริการอาชีพสำหรับผู้พิการแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถใช้ชีวิตอิสระ เข้าถึงปัจจัย 4 ได้อย่างเหมาะสม และพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  3. แผนงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เน้นการจัดตั้งบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีระบบรองรับที่มีคุณภาพ และทั่วถึง โดยจะทำบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะดี แล้วนำรายได้ไปจัดทำบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุมีรายได้น้อย ที่มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกัน
  4. แผนงานพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน เน้นการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียน มีระบบรองรับที่มีคุณภาพ และทั่วถึง สามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีจำนวนมาก ให้มีพัฒนาการทางกาย ใจ สมอง และการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
  5. แผนงานพัฒนาพลังพลเมือง เพื่อเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งเป็นสุข เน้นการเสริมสร้างบทบาทของคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้มีจิตอาสา มีการทำความดี เห็นความสำคัญและตระหนักใน “ความเป็นพลเมือง” ที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเป็นสุข ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กระตือรือร้น

 

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างนวัตกรรมในงานพัฒนาสังคม

เน้นการผลักดันให้เกิดกิจการเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE)

ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และชุมชน