ผนึกความร่วมมือ เดินหน้ายกระดับคุณภาพกลุ่มอาชีพนวดตาบอด

23 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยนายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธิฯ นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และทีมงาน เปิดบ้านเพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพกลุ่มบริการนวดตาบอด เพื่อนำเสนอต่อสถานประกอบการเพื่อให้การสนับสนุนในปี 2561 ร่วมกับ3องค์กร ได้แก่ กลุ่มนวดอิสระ จ.สมุทรสาคร. สมาคมส่งเสริการนวดแผนไทยคนตาบอด กรุงเทพ และสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอด จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมแผนงานฯ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยตัวแทนและสมาชิกของแต่ละองค์กรได้ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวทาในการพัฒนายกระดับคุณภาพของผู้ให้บริการ(หมอนวดตาบอด) ที่เป็นมาตรฐานร่วมกันที่นำไปปรับใช้ในกลุ่มของตน เพื่อเตรียมพร้อมต่อการขยายผลและยกระดับพัฒนาคุณภาพสู่การสนับสนุนภายใต้มาตรา 35 ในปี 2561นี้

ทั้งนี้ ปี 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้ประสานเชื่อมโยงให้สถานประกอบการ21บริษัทร่วมสนับสนุนกลุ่มนวดตาบอด จำนวน116อัตรา โดยการดำเนินการภายใต้มาตรา 35 (จ้างเหมาบริการ)