มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

7 ส.ค. 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม สังคมสู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่งานวิชาการและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ (Area Based) ด้วยการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม สู่การสร้างมาตรฐานงานด้านสังคมสำหรับการพัฒนาไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง “No One Left Behind” โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 550 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกกระทรวง พม. ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้มีการจัดเวทีการสัมมนาวิชาการย่อยในประเด็นสำคัญตามมิติงานด้านกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก สตรี ที่อยู่อาศัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ) และงานด้านพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 1) ลดความเหลื่อมล้ำ 2) สร้างความเป็นธรรม 3) พาสังคมสู่ความยั่งยืน 4) Globalization สู่ Localization เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และ 5) พลังภาคีร่วมพัฒนาผู้สูงอายุ รวมทั้ง การจัดเวที ชวนคุย “THINK TANK ก้าวต่อไปงานวิชาการพัฒนาสังคม” โดยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์