มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมงานเวทีถอดบทเรียนจ้างงานคนพิการ จ.ลำปาง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางมนิษา อนันตผล และคณะ ลงพื้นที่เข้าร่วมงานเวทีถอดบทเรียน คนพิการรุ่น 4 “สานสัมพันธ์ เสริมพลัง สร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกกว้าง” จัดโดยมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาร่วมกัยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ ณ โรงแรมบุศย์น้ำทอง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมบทเรียนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนพิการที่ได้รับสิทธิ์การจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานในหน่วยงานของรัฐ อาทิ รพ.สต. โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก อบต. โดยคลอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือในหลายจังหวัด ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า500อัตรา จากกว่าการสนับสนุนจาก30บริษัท ทั้งนี้ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาจังหวัดลำปางและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ ถือเป็นภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการในการเข้าถึงและเตรียมความพร้อมคนพิการ จนกระทั่งเข้าสู่การจ้างงานได้ โดยเป็นหน่วยานที่ให้ความสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง