มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เดินหน้าขยายผลสร้างครูหูหนวก

28 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธิ คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ ที่ปรึกษา คุณมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน เปิดบ้านต้อนรับ ดร.จิตประภา ศรีอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันม่านฟ้า เพื่อการวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการหูหนวก สู่การจ้างงานปี 2561

ผลการประชุมทำให้ทราบถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการหูหนวกที่ต้องการเข้าสู่โอกาสงานในรุ่นต่อไป ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันม่านฟ้า เพื่อการวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวก

อนึ่ง สถาบันม่านฟ้า เพื่อการวิจัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ เพื่อคนหูหนวก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึงการศึกษา พร้อมๆไปกับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่โอกาสงานและอาชีพได้

ทั้งนี้ ในปี 2560 แผนงานฯ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้เชื่อมประสานให้บริษัทสนับสนุนจ้างงานคนพิการหูหนวก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันม่านฟ้า จำนวนกว่า 57อัตรา ใน 13 พื้นที่ โดยการสนับสนุนจาก7บริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนพิการหูหนวกเข้าไปทำงานในตำแหน่งอาทิ ครูช่วยสอน ล่ามภาษามือเป็นต้น