มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมหมออนามัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยนางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานจ้างงาน มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและคณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมหมออนามัย โดยมีผู้บริหารของสมาคมหมออนามัยจาก 4 ภูมิภาคและ 12 เขตพื้นที่ เข้าร่วมหารือเพื่อวางแนวทางเพื่อเตรียมการผลักดันให้เกิดกระบวนการจ้างงานคนพิการในพื้นที่และมีความพร้อม ให้มาปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุข(รพ.สต.)ในพื้นที่ โดยสมาคมได้มีการมอบหมายให้ประธานเขตดำเนินการกำหนดพื้นที่รพ.สต.และเตรียมการค้นหาโอกาสงาน กระบวนการในการคัดกรอง การประเมินความพร้อม การประเมินทักษะอาชีพ และการเตรียมการเพื่อปฐมนิเทศคนพิการที่ได้ทำงาน รวมถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย