ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “คนพิการจังหวัดชลบุรี มีอาชีพมีรายได้มีงานทำ 1,000 อัตรา”

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และมีอาชีพของคนพิการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะทำงานได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองหนองปรือ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากการประกาศเป็นวาระหลักของจังหวัดชลบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มีโยบายและมุ่งเป้าให้คนพิการในจังหวัดชลบุรีอย่างน้อย 1,000 คน มีอาชีพ มีรายได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนจากสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยการดำเนินการนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก