ลงทะเบียนสำหรับหน่วยงาน
สำหรับงานลักษณะที่ 1 งานที่สนับสนุนหน่วยงานเป็นประจำ
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.3 สำเนาบัตรคนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
1.5 สำเนาทะเบียนบ้านชื่อคนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.7 วุฒิการศึกษา จำนวน 2 รูป
1.8 สปส 1 – 03 (แบบขึ้นทะเบียนประกันสังคม) จำนวน 2 ชุด
1.9 หนังสือยืนยันสิทธิ์คนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.10 แบบ กกจ.พก.1 (ขึ้นทะเบียน ม.35) จำนวน 2 ชุด


งานลักษณะที่ 2 งานบริการสังคมที่ต้องลงพื้นที่(คนพิการต้องกำกับดูแลงานของตนเอง)
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1.3 สำเนาบัตรคนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
1.5 สำเนาทะเบียนบ้านชื่อคนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
1.7 วุฒิการศึกษา จำนวน 2 รูป
1.8 สปส 1 – 03 (แบบขึ้นทะเบียนประกันสังคม) จำนวน 2 ชุด
1.9 หนังสือยืนยันสิทธิ์คนพิการ จำนวน 2 ชุด
1.10 แบบ กกจ.พก.1 (ขึ้นทะเบียน ม.35) จำนวน 2 ชุด


สำหรับงานลักษณะที่ 3 :สนับสนุนการประกอบอาชีพ (อาชีพอิสระ)
เอกสารประกอบในการสมัคร (เงินสนับสนุน คำนวณ จำนวน 109,500 บาท ต่อ 1 ราย) มีดังนี้
สำหรับหน่วยงาน เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
(เฉพาะลักษณะงานที่1)
1. แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด
2. ใบแสดงรายละเอียดลักษณะงาน (Job description) จำนวน 2 ชุด
3. แบบประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติงานเบื้องต้น (ประสานสิทธิ์) จำนวน 2 ชุด
4. แบบ กกจ.พก.1 (ขึ้นทะเบียน ม.35) จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรคนพิการ จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบ้านชื่อคนพิการ จำนวน 2 ชุด
8. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
9. หนังสือยืนยันการแสดงสิทธิคนพิการ จำนวน 2 ชุด
10. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ เช่น ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมการให้ความรู้ประสานสิทธิ์ หรืออาสาสมัครชุมชน หรือใบรับรองการเป็นนักสื่อสารสังคม/ดูแลคนพิการ จากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ยืนยันชัดเจน เป็นต้น (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 2 ชุด
11. แบบสัญญาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ชุด
กรณีที่ยื่นขอใช้สิทธิ โดยผู้ดูแลคนพิการ
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 2 ชุด
3. รูปถ่ายผู้ดูแลคนพิการ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป