เครือข่ายหมออนามัย ลั่น พร้อมเป็น “หน่วยงานรับคนพิการเข้าทำงาน”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย เขตพื้นที่ 2 เปิดเผยถึงการดำเนินการความร่วมมือกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานที่จะรับคนพิการเข้าทำงานว่า ทางสมาคมหมออนามัยได้มีการหารือร่วมกันเห็นว่าแนวทางการดำเนินงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงมีการสั่งการในระดับนโยบายเพื่อให้เครือข่าย(สมาคมหมออนามัย)ในพื้นที่ทั่วประเทศ เปิดรับคนพิการเข้าไปทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข ในกลุ่มงาน 5 ประเภท ได้แก่ งานบริการ งานบันทึกข้อมูล งานธุรการ งานช่วยเหลือคนไข้ งานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/นวดไทย

ทั้งนี้ เครือข่ายในพื้นที่ได้ตอบรับแสดงความสนใจต่อการรับคนพิการเข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก ทางสมาคมฯคาดว่าน่าจะได้รับความสนใจจากคนพิการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ราย ซึ่งจะทำให้เกิดคนพิการเข้าไปทำงานในหน่วยงานสาธารณสุขได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า มูลนิธิฯเห็นว่าการทำความร่วมมือกับสมาคมหมออนามัย เพื่อให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าสู่โอกาสงานได้ โดยการไปทำงานในหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านนั้น เป็นแนวทางที่ดี เพราะช่วยให้คนพิการสามารถทำงานที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งยังได้อยู่กับหน่วยงานที่ต้องการการหนุนเสริมกำลังคนทำงาน หน่วยงานเหล่านี้ก็มีความพร้อม มีความเข้าใจในการดูแลคนพิการเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจต่อรูปแบบการจ้างงานเพื่อให้คนพิการไปทำงานในหน่วยงานแบบนี้อย่างแน่นอน

นางมนิษา อนันตผล ผู้จัดการศูนย์ประสานการจ้างงาน มูลนิธินวัตกรรมสังคม กล่าวเพิ่มเติม “สองปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯมีการทำงานกับเครือข่ายรพ.สต.เป็นจำนวนกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรพ.สต.เหล่านี้ได้นำร่องเป็นหน่วยงานรับคนพิการเข้าไปทำงานแล้วกว่า 150อัตรา เพื่อทำงาน อาทิ ผู้ช่วยหน่วยคัดกรอง เจ้าหน้าที่ช่วยงานเวชระเบียน สำหรับการทำความร่วมมือครั้งนี้ มองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา มูลนิธิฯยังไม่สามารถเข้าถึงหน่วยงานรพ.สต.ได้เป็นจำนวนมาก ความร่วมมือครั้งช่วยให้ขยายพื้นที่ทำงานที่จะนำโอกาสงานไปสู่คนพิการในพื้นที่ รวมถึงเป็นความร่วมมือในระดับนโยบายจากส่วนกลางคือสมาคมหมออนามัยที่เป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีกลไกในการร่วมกับขับเคลื่อนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและเกิดความยั่งยืนต่อไปได้

อนึ่ง การทำความร่วมมือในข้อตกลงนี้ เป็นการทำงานภายใต้โครงการจ้างงานเชิงสังคมและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมูลนิธินวัตกรรทางสังคม มีหน้าที่ในการเป็นตัวกลางเชื่อมประสานการสนับสนุนจากสถานประกอบการ(ที่ต้องจ้างงานคนพิการตามกฏกหมาย) เพื่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในพื่้นที่ โดยปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมใกล้บ้าน เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม