เดินหน้ายุทธศาสตร์จ้างงานคนพิการในระดับอุมศึกษาสู่บริษัทชั้นนำ

วันที่ 28 พฤศจิกายน2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดบ้านต้อนรับมูลนิธิธรรมมิกชน หารือแนวทางการเดินหน้าจ้างงานคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมูลนิธิธรรมมิกชน มีภารกิจในด้านส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำสำหรับคนพิการทางสายตา โดยเป็นหน่วยงานที่มีสำนักส่งเสริมการจ้างงาน มีหลักสูตร อาทิ การเตรียมความพร้อม coaching การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะเฉพาะ
เพื่อให้คนพิการทางสายตา สามารถเข้าสู่การมีงานทำได้

สำหรับแนวทางการทำระยะต่อไป มีแผนการขับเคลื่อนร่วมคือการค้นหาคนพิการที่มีความสนใจ (Candidate) เข้าสู่โครงการนำร่อง เพื่อนำเสนอคุณสมบัติและลักษณะงานที่เหมาะสมเสนอกับสถานประกอบการ

ปัจจุบันมีคนพิการอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่กำลังเตรียมออกสู่ตลาดแรงงานไม่น้อยกว่า 1,000อัตรา ขณะที่สถานประกอบการก็มีความต้องการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในสถานประกอบการ
ปีนี้ แผนงานฯจึงมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การมีงานทำของคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นโจทย์ท้าทาย โดยได้ทำการเชื่อมประสานกับทั้งสถานประกอบการชั้นนำ และภาคีเครือข่ายที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา อาทิ ศูนย์นักศึกษาพิการ(DSS: Disability Support Services Center)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนึ่งที่ผ่านมาแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินว้ัตกรรมทางสังคม และมูลนิธิธรรมมิกชน ได้เคยทำความร่วมมือในการให้เกิดการจ้างงานคนพิการทางสายตาในพื้นที่ขอนแก่น(สมาชิกของมูลนิธิธรรมมิกชน) ภายใต้โครงการจ้างงานเชิงสังคม เพื่อให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอนคอมพิวเตอร์ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 อัตรา