กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจความพิการ
May 31, 2018
ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
June 21, 2018
มูลนิธินวัตกรรมทางสงัคมเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 เฉพาะมาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด)

แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคุณสมบัติของคนพิการที่จะได้รับการคัดเลือก
  • เป็นคนพิการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนมาก่อน
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตนเองโดยไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด
  • อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีความพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้
  • มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่จะดำเนินโครงการให้ได้จริง
  • สามารถทำสรุปรายงานผล ให้กับบริษัทผู้ให้การสนับสนุนได้จนสิ้นสุดโครงการ
อยากมีงานทำต้องอ่าน !!!! 

ส่งคลิปวีดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 3- 5 นาที มาที่ [email protected]
  • แนะนำตัวเอง (อายุ ความพิการ ความเป็นอยู่ของครอบครัว สถานที่ตั้งที่จะประกอบอาชีพ)
  • อาชีพที่ต้องการได้รับการสนับสนุน , เหตุผลที่เลือกอาชีพนี้
  • ทำอย่างไรให้อาชีพที่จะได้รับการสนับสนุนจะสำเร็จ และสามารถมีรายได้ พึ่งพาตนเองได้จริง
  • ชมตัวอย่างคลิปวีดีโอได้ที่ https://goo.gl/tkM1Lu
ตั้งแต่วันนี้ -  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

หากผ่านการพิจารณาขั้นต้น มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจะติดต่อกลับเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
ก่อนการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากบริษัทต่อไป