5 เครือข่ายคนพิการ เดินหน้า …พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพงานคนพิการสู่การจ้างงานปี 2561

29 สิงหาคม 2560 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดประชุมเชิญเครือข่ายการทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนจ้างงานคนพิการปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน สมาคมพัฒนาสตรีพิการ จ.ศรีสะเกษ ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว จ.ตาก ศูนย์การเรียนรู้ญาณากร กรุงเทพ

การประชุมนี้ได้เกิดข้อสรุปแนวทางในการจ้างงานคนพิการ ปี2561 ร่วมกับเครือข่าย ทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมของเครือข่าย เพื่อให้คนพิการเข้าสู่โอกาสงาน การคัดสรร การยกระดับพัฒนา และการประเมินติดตามผลการทำงานของคนพิการ โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมมีความพร้อมต่อการดำเนินการกระบวนการทั้งหมด แและพร้อมส่งโอกาสงานไปสู่คนพิการในพื้นที่

เครือข่ายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ ที่ดำเนินการให้คนพิการในพื้นที่ได้เข้าสู่โอกาสงานแล้วกว่า 40 อัตรา จากการสนับสนุน 5 บริษัท โดยปฏิบัติงานอาทิ ปลูกป่า, บริการสังคมประสานสิทธิ์, กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น