มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการนี้ นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สโมสรทหารบก
ทั้งนี้ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ทำความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวพลเรือนที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนกว่า 19 ครอบครัวเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา