สำหรับเครือข่าย
ทำความรู้จักกับการจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ
เป็นรูปแบบในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานเชิงสังคม และการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเชื่อมประสานสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการสนับสนุนการจ้างงานและการมีอาชีพของคนพิการ (ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) กระตุ้นให้คนพิการเกิดความสนใจและตื่นตัวในการทำงานและประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง มีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมกับผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคมด้วย
ลักษณะงาน/รูปแบบงาน
งานลักษณะที่ 1
งานที่สนับสนุนหน่วยงานเป็นประจำ
เป็นลักษณะงานที่เน้นคนพิการที่มีความพร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นประจำสม่ำเสมอ(หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร) ซึ่งหน่วยงานจะเป็นผู้มอบหมายงาน ติดตามผลการทำงานของคนพิการที่เข้ามาทำงานโดยงานที่คนพิการทำ ซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานเป็นค้นหางานที่องค์กรยังมีความต้องการและเชื่อว่าคนพิการจะสามารถเข้ามาหนุนเสริมการทำงานในภาระงานที่ยังขาดอยู่นั้นได้ ประเภทของหน่วยงาน อาทิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์ฟื้นฟู รวมถึงองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ ชมรมคนพิการต่างๆ เป็นต้น ลักษณะงาน อาทิ งานคัดกรองผู้ป่วย งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ครูช่วยสอน ช่างชุมชน นักการภารโรง และงานแม่บ้าน เป็นต้น
งานลักษณะที่ 2
งานบริการสังคมที่ต้องลงพื้นที่
(คนพิการต้องกำกับดูแลงานของตนเอง)
เป็นงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ไม่มีผู้กำกับดูแลชัดเจน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยลักษณะงานเป็นงานบริการ ทำงานเพื่อสังคม อาทิ การเยี่ยม ให้กำลังใจ คนพิการและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง การประสานการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงมี การบริการจัดหาเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ หรือการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น
ลักษณะงาน อาทิ งานรณรงค์ลดอุบัติเหตุ, งานประสานสิทธิ์บรรเทาทุกข์, งานpeer-counselling เป็นต้น
งานลักษณะที่ 3
งานส่งเสริมอาชีพ (ประกอบอาชีพอิสระ)
เป็นการสนับสนุนอาชีพให้กับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความสนใจและทำอาชีพอิสระอยู่แล้ว ให้สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน เน้นเป็นเงินทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ได้จ่ายเป็นค่าแรง ซึ่งอาชีพที่ทำมีหลายลักษณะ อาทิ
งานด้านการเกษตร อาทิ เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ปลูกชา เพาะเห็ด เป็นต้น งานด้านการค้าและการบริการ อาทิ เปิดร้านขายของชำ ร้านตัดผม เป็นต้น งานด้านการผลิต อาทิ การผลิตเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องยกผู้ป่วย ศูนย์บริการผลิตและซ่อมกายอุปกรณ์ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น รูปแบบการดำเนินงาน คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถดำเนินการได้ทั้งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มและแบบเดี่ยวได้
สนใจรับคนพิการเข้าทำงานใน
หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง
1. ศึกษาลักษณะงาน คุณสมบัติ,บริบทของคนพิการในพื้นที่เพื่อหาลักษณะงานที่เหมาะสม
2. ศึกษากระบวนการจ้างงาน และบทบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
3.ศึกษาขั้นตอนและแนวปฏิบัติต่อการเป็นหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน
4. หากท่านสามารถดำเนินการในบทบาทภารกิจข้างต้นได้ สามารถดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสงานให้แก่คนพิการได้ โดยกระบวนการดังนี้
คุณสมบัติเบื้องต้นของคนพิการ
1. อายุระหว่าง 18-60 ปี (กรณีอายุเกิน 60 ปี มีการพิจารณาเฉพาะ สุขภาพต้องพร้อมทำงานได้ มีประสบการณ์ทักษะการทำงานเป็นตัวยืนยัน)
2. บัตรคนพิการ และบัตรประชาชนไม่หมดอายุก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561
3. ไม่ใช้สิทธิการจ้างงานซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นๆ หรือหากมีการออกจากการทำงาน จะต้องมีหนังสือยืนยันการลาออกจากหน่วยงานนั้น ๆ
4. สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
5. ไม่เสพสิ่งเสพติด ติดสุรา หรือประพฤติเสื่อมเสียส่งผลต่อผู้ว่าจ้าง
6. คนพิการ หรือผู้ดูแล มีความพร้อมในการทำงาน มีความขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน หรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุน