ที่อยู่เพื่อจัดส่งเอกสาร
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
ตู้ ปณ. 47 ปณฝ.สนามเป้า
กรุงเทพฯ 10406
 
ที่ทำการ
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 34
ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-279-9385
โทรสาร 02-279-9345