มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผนึกกำลังร่วมกรมการแพทย์ทหารบก หนุนเสริมอาชีพอิสระแก่กำลังพล
February 14, 2018
งานสัมมนาและระดมข้อคิดเห็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
March 6, 2018

เครือข่ายคนพิการจังหวัดตาก ย้ำสร้างคุณค่างานสร้างความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 261 นางสาวจินรัตน์ เทียมอริยะ นางมนิษา อนันตผล และทีมงาน ได้รับเชิญจากสมาคมคนพิการทากายหรือทางการเคลื่อนไหว จังหวัดตาก ให้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวคิดการจ้างงานในชุมชน + การสร้างความยั่งยืนในการจ้างงาน” ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ จังหวัดตาก

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่ทำงานภายใต้โครงการจ้างงานเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานในหน่วยงาน อาทิ ให้บริการในรพ.สต., ศูนย์เด็กเล็ก ,หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงการให้บริการเพื่อดูแลฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน(ปลูกป่า)
ทังนี้งานดังกล่าวเป็นภารกิจที่แผนงานฯได้เชื่อมประสานกับสถานประกอบการจนเกิดการสนับสนุนการมีอาชีพมีงาานทำดังกล่าว โดยเริ่มสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน