งานสัมมนาและระดมข้อคิดเห็น “การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
March 6, 2018
“ปลูกป่าในใจคน”
March 8, 2018

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132949.jpg

คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและทีมงาน ได้รับเชิญจากสโมสรแม่บ้านทหารบกให้ร่วมบรรยายเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการสนับสนุนอาชีพ มาตรา 35 ไปยังกลุ่มครอบครัวบุตรผู้มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ผ่านภรรยาผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน จำนวนกว่า 200 ท่าน โดยมีคุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษรองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ร่วมบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทแม่บ้านทหารบกเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือสำคัญระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สโมสรแม่บ้านทหารบก และกองทัพบก ที่จะสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสนับสนุนโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มครอบครัวบุตรผู้มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพเพิ่มขึ้นซึ่งดำเนินการร่วมกันมาแล้วตั้งแต่ปี 2559

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132942.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132947.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132946.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132944.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/S__11132943.jpg