สโมสรแม่บ้านทหารบก และกองทัพบกสนับสนุนโอกาสทางอาชีพให้กับกลุ่มครอบครัวบุตรผู้มีความต้องการพิเศษ
March 7, 2018
สังคมจะอยู่ได้ด้วยความเข้าใจ และการแบ่งปัน ดั่ง “เพื่อน” ช่วย “เพื่อน”
March 8, 2018

“ปลูกป่าในใจคน”

ตำบลงอบ จ.น่าน เป็นหมู่บ้านที่ผืนป่าล้อมรอบ ทุกปีมักจะเกิดไฟป่าเป็นอันตรายต่อคนในชุมชน

และนั้นทำให้ชาวบ้านมีความหวงแหนธรรมชาติ หากแต่ความโชคดีในปีนี้ ตำบลงอบมีคนพิการกว่า 10 ราย 
ที่เข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์ป่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

คนพิการเป็นนักพิทักษ์ป่า ฟังชื่อดูเก๋ๆ แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา โครงการนี้เกิดจากการผลักดันจากหลายภาคส่วน ที่หนุนเสริมให้คนพิการขึ้นมามีบทบาทสำคัญในชุมชน แต่ก่อนคนพิการอาจถูกมองข้าม บัดนี้ไม่เพียงแต่คนพิการจะเป็นนักอนุรักษ์ป่า แต่ยังเป็นต้นแบบผู้นำความรู้ด้านการรักษาป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ถูกเทรนอย่างดีจากกองกำลังทหารพราน รู้ดีว่าการป้องกันไฟป่ามีความสำคัญกับชีวิตคนในชุมชนอย่างไร

ณ วันนี้พื้นที่กว่าหลายสิบไร่ ฟื้นฟูผ่านมือคนพิการเพียงไม่กี่คน ปฏิเสธมิได้เลยว่า ป่ากำลังจะสร้างให้ชุมชนรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นสุข และนี้คือจุดเริ่มต้น ให้คนพิการอีกหลายพื้นที่ได้ใช้โมเดลนี้เป็นต้นแบบต่อไป

กลุ่มคนพิการปลูกป่า จังหวัดน่าน
กลุ่มคนพิการปลูกป่า จังหวัดพะเยา

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/20170406_170509_0063.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/20170406_170509_0033.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/25609.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/25561.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/03/25601.jpg