ถ้าคุณเป็นคนพิการที่กำลังเรียนอยู่ แล้วอยากมีงานทำ เชิญทางนี้!!
May 24, 2018
เปิดรับสมัครคนพิการโครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 มาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด)
June 14, 2018

กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจ ความพิการ คนพิการ ประเภทลักษณะความพิการ การสื่อสารการช่วยเหลือและการแลกเปลียนเรียนรู้มุมมองจากการทำงาน การจ้างงาน ซึ่งนำมาสู่โอกาสที่นำไปสู่การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในสถานประกอบการและบริษัท เพื่อสร้างการเรียนรู้ทำความเข้าใจ คนพิการ มุมมอง ทัศนะคติ เจตคติ ซึ่งนำมาสู่การปรับมุมมองที่มีต่อความพิการ
ในการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการและคนพิการซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงผลักดันจูงใจการจ้างงานคนพิการ และผลักดันให้เกิดรูปแบบและกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายของสถานประกอบการต่อไป

#DisabilitiesinWorkplaceWorkshop
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 – 17:30 น.
ณ โรงแรม Mercure Bangkok Siam ชั้น 9 ห้อง SIAM MEETING ROOM 3