เปิดรับสมัครคนพิการโครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 มาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด)
June 14, 2018
ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ ปี 2562 (โดยการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ และ Facebook)
August 15, 2018
ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง โดยในบริบทประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้น ดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้ แต่หากเรามาร่วมมือกันโดยคานึงถึงโลกในภาพรวม เราสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้ ด้วยการสร้างสรรค์ร่วมกัน เราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ให้กลายเป็นความจริงที่ส่งผลในเชิงบวกได้ ดิจิทัลเทคโนโลยี คือ พลังและเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนบริบทแห่งการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ในยุคใหม่นี้ ทาอย่างไรที่ ภาครัฐ สังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน จะสามารถเดินหน้าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยที่ทุกภาคส่วนต่างได้รับประโยชน์และความเท่าเทียม นวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ เกิดขึ้นและผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพและคุณค่าได้ ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้กำหนดจัดงาน Digital Social Innovation 2018 เพื่อ
– เป็นเวทีสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลกจากการสร้างสรรค์ความคิดดี ให้เป็นจริงได้
– เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลจานวนมากนั้น จะสามารถนามาทาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างไร
– เป็นเวทีแห่งความร่วมมือแบ่งปัน และทางานร่วมกัน สร้างโครงการที่มีประโยชน์ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และ ชุมชน ด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างเท่าเทียมกัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
Tel.02-661-7750 # 223,221,222
อีเมล์: [email protected] ; [email protected]
หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: www.digital-social-innovation.com
เฟซบุ๊ค: digital social innovation

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/06/download.jpg
https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/06/download-1.jpg