ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
June 21, 2018
เมื่อ “ภูเขา” ถูกแปลงโฉม จาก “ข่าเหลือง”สู่ “เกษตร 4.0” อาชีพที่ออกแบบโดย “คนพิการ”
April 22, 2019

https://www.sif.or.th/wp-content/uploads/2018/08/AW-FACEBOOK.jpg

ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ

โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด)

แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

********************************************************************************************

ตามที่มูลนิธินวัตกรรมาทางสังคมได้มีประกาศเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ไปนั้น การรับสมัครครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครแบบเฉพาะกิจ ให้กับคนพิการที่มีความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้สมัครส่งคลิปวีดีโอเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการทั้งหมด จำนวน 112 คน

ทางมูลนิธิฯ (คณะทำงาน) ได้ร่วมกันทำการคัดเลือกผู้สมัครขอรับการสนับสนุนที่ส่งคลิปวีดีโอเข้ามา โดยใช้เกณฑ์จากการที่ประกาศรับตามคุณสมบัติไปดังนี้

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องยืนยันสิทธิของตนเอง โดยจะไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป มีความพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้

3. มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ ที่จะดำเนินโครงการได้จริง และมีความรับผิดชอบ

4. สามารถจัดทำเอกสาร จัดทำสรุปรายงานผล ให้กับบริษัทที่ให้การสนับสนุนได้จนสิ้นสุดโครงการ

ผลจากการคัดเลือก มีผู้ผ่านการคัดเลือกสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการอาชีพ จำนวน 44 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ- สกุล ชื่อโครงการ

จังหวัด

1 นายสกล ใจแสน เลี้ยงตุ๊กแก เลี้ยงไก่ จิ้งหรีด ชัยนาท
2 ธวัช แช่มขุนทด โครงการถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก สุโขทัย
3 ถาวร  หนูด้วง ร้านซ่อมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมโทรทัศน์ สงขลา
4 นางสาวกันทรีย์ พานิชกุล กระเป๋าทำเอง (สมาคมสายใยครอบครัว) กรุงเทพฯ
5 นางพัชรินทร์ รามยศ ร้านค้าขายของชำ เลย
6 นางศิริรัตน์ สุขสถิตย์ เลี้ยงปลา นครนายก
7 นางสาวหน่อคำ ทาเปี้ย ต่อยอดร้านขายของชำ เชียงใหม่
8 น.ส.พิชญา  บุญภินนท์ นิทรรศการศิลปะจิตเวช (สมาคมสายใยครอบครัว) กรุงเทพฯ
9 สมชาย  ชุณวงษ์ ร้านทำทอง บุญมา กำแพงเพชร
10 นายไพทูลย์ สุวรรณวงค์ทองเหลือ ต่อยอดการทำสวนมังคุด ตราด
11 นางกุหลาบ ประภาวัต ทำกรอบรูป นครปฐม
12  นายสายันต์ จันทรา แปรรูปสินค้าการเกษตร นครปฐม
13 นางสาวลอน เผ่ากันทะ ต่อยอดร้านขายของชำ พะเยา
14 นายศิริพงศ์ นานคงแนบ เพาะเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง นครพนม
15 นายสุรสักดิ์ ธีมะสถิตย์ กราฟฟิคดีไซด์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นครสวรรค์
16 น.ส.จอย เมฆดั้น เปิดร้านกาแฟสด สุโขทัย
17 นายเอกรินทร์ กรุณา เปิดร้านนวด กระบี่
18 นางสาวรักจิต คิดการ โครงการขนมโดนัทเนยสด ชลบุรี
19 นายอาทิต โมฬีชาติ ต่อยอดร้านซ่อมอิเล็คทรอนิกส์ อุบลราชธานี
20 นายธีรเสฏฐ์ กลยณี โครงการต่อยอดร้านซ่อมเครื่องเสียงรถยนต์ ชลบุรี
21 นส.รัตน์พร นาอุดม ต่อยอดร้านปัก โครงการสกรีนแบบรีดร้อน อุดรธานี
22 นายสมควร เปี่ยมพร้อม เลี้ยงหมู นครราชสีมา
23 นายคำรณ  วิทยาภา โครงการเลี่ยมพระ พระนครศรีอยยุธยา
24 นายรุ่งเรือง แก้วดวงดี โครงการเลี้ยงหมู พิษณุโลก
25 นายกรชลิต ทองพราว เปิดร้านนวดแผนโบราณ นครราชสีมา
26 นายขรรภ์ชัย ศรีพรหม การปลูกผักปลอดสารพิษหรือการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิก อำนาจเจริญ
27 นายนรินทร์ เดชเส้ง เปิดร้านขายของชำ นครศรีธรรมราช
28 สรายุทธ นันทวดีพิศาล อุปกรณ์และนวัตกรรม สำหรับผู้พิการ  กรุงเทพฯ
29 นายณฐกร  จันทรวิสูตร์ ครูสอนดนตรี – สอนคอมพิวเตอร์ – ค้าขายเครื่องดนตรีออนไลน์ เลย
30 นางผ่องศรี ชัยชมภู เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว เชียงใหม่
31 นายธีวิน ใจยวน ค้าขายอาหารตามสั่ง แพร่
32 อับดุลเลาะ มะลี สกรีนเสื้อ สงขลา
33 นางสาวณัฏฐิกา ผกากรอง (ทราย) เลี้ยงเป็ดไข่ นครศรีธรรมราช
34 นายโสภณ วงษาเนา เปิดร้านขายของชำ สกลนคร
35 นายสัปดาห์ ไตรรัตนานาถ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ นครปฐม
36 นางสาวฤทัย บุญชิด การเลี้ยงวัวแบบกลุ่ม อุบลราชธานี
37 นางสาวนงนุช แพทย์เมืองจันทร์ เปิดร้านขายกิ๊ปช๊อป ชลบุรี
38 นางสาวพัชรวรินทร์ ปิ่นกระโทก เลี้ยงวัวขุนเพื่อจำหน่าย ศีรษะเกษ
39 นางฑิฆัมพร บุญศรี เลี้ยงหมูหลุม มุกดาหาร
40 นายชนินทร์ เสนีย์ ขายอาหารและเครื่องดื่ม  กรุงเทพฯ
41 นายพิเชษฐ ฮวบเล็ก ร้านอินเตอร์เนต และ เติมเงิน ชำระเงิน ออนไลน์ นครปฐม
42 นายศรัน บางไทร สีข้าวสาร แพ็คถุงขาย กำแพงเพชร
43 นายวีระ สกุลวงศ์ เลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่ เลย
44 นายประสบศักดิ์ สุขะภัณฑ์ ขายข้าวมันไก่  กรุงเทพฯ

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการสนับสนุนอาชีพ ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบไปด้วย
1. คู่มือดำเนินการโครงการอาชีพ มาตรา 35 ปี 2562
2. ตัวอย่างเอกสาร (เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบในการทำเอกสาร)
3. แบบฟอร์มเปล่า ของเอกสารแต่ละข้อ (เพื่อง่ายในการจัดทำ)
3.1 แบบฟอร์ม สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
3.2 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ มาตรา 35 (กกจ.พก.1)
3.3 แบบฟอร์ม หนังสือยืนยันสิทธิคนพิการ
3.4 แบบฟอร์ม ใบแสดงรายละเอียดลักษณะงานฉบับย่อ
3.5 แบบฟอร์ม ใบแสดงรายละเอียดลักษณะงานตามแบบฟอร์มมูลนิธิ (ฉบับสมบูรณ์)
3.6 แผนปฏิบัติงานการดำเนินโครงการ
3.7 แบบฟอร์ม แบบเก็บข้อมูลคนพิการ
3.8 ฯลฯ
ผู้ผ่านการคัดเลือก หมายถึง ทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม คัดเลือกโครงการของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ เพื่อนำโครงการของท่านไปดำเนินการนำเสนอกับบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เป็นการตอบรับอย่างเป็นทางการว่าท่านได้รับการสนับสนุนแล้ว
โปรดศึกษาคู่มือดำเนินการ และตัวอย่างการจัดทำเอกสารโดยละเอียด เพราะจะมีผลกับตัวท่านเอง หากเอกสารที่ทำแล้วจัดส่งมาแบบไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจ และแจ้งให้แก้ไขภายในเดือนกันยายน 2561 เท่านั้น หลังจากนั้นถ้าเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกจัดส่งมา ทางมูลนิธิฯจะถือว่าท่านสละสิทธิทันที

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1xxb1VSmC6N9xQDjLmPH9Ew92o_toIGtc?usp=sharing