• ครั้งหนึ่ง…ฉันได้อยู่กับความมืด
  ตั้งแต่เราเกิดมาบนโลกเล็กๆใบนี้ เราใช้ชีวิตโดยมีดวงตาเป็นอวัยวะที่ใช้นำทางและเรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งที่พบเห็น จนครั้งนี้ได้มาที่ “Dialogue in the dark” เป็นครั้งแรกที่ดวงตากลับไม่มีความหมาย แล้วใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นได้ทำหน้าที่มากขึ้น นอกจากจะทำให้เราได้รู้ความสามารถที่ซ่อนอยู่ รับรองว่าคุณจะมองเห็นความมืดที่แตกต่างไปจากเดิม เข้าสู่ปีที่ 9 ของบทเรียนในความมืด Dialogue in the dark Thailand ซึ่งจัดที่อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน(MRT)ลงสถานีสามย่าน ทางออก 2 เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา […]
 • ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ ปี 2562 (โดยการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ และ Facebook)
  ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ******************************************************************************************** ตามที่มูลนิธินวัตกรรมาทางสังคมได้มีประกาศเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน – […]
 • ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
  ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง โดยในบริบทประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้น ดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้ แต่หากเรามาร่วมมือกันโดยคานึงถึงโลกในภาพรวม เราสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้ ด้วยการสร้างสรรค์ร่วมกัน เราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ให้กลายเป็นความจริงที่ส่งผลในเชิงบวกได้ ดิจิทัลเทคโนโลยี คือ พลังและเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนบริบทแห่งการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ในยุคใหม่นี้ ทาอย่างไรที่ ภาครัฐ สังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน […]
 • เปิดรับสมัครคนพิการโครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 มาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด)
  มูลนิธินวัตกรรมทางสงัคมเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 เฉพาะมาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณสมบัติของคนพิการที่จะได้รับการคัดเลือก เป็นคนพิการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนมาก่อน ผู้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตนเองโดยไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีความพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่จะดำเนินโครงการให้ได้จริง สามารถทำสรุปรายงานผล ให้กับบริษัทผู้ให้การสนับสนุนได้จนสิ้นสุดโครงการ อยากมีงานทำต้องอ่าน !!!!  ส่งคลิปวีดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 3- 5 […]
 • กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจความพิการ
  กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจ ความพิการ คนพิการ ประเภทลักษณะความพิการ การสื่อสารการช่วยเหลือและการแลกเปลียนเรียนรู้มุมมองจากการทำงาน การจ้างงาน ซึ่งนำมาสู่โอกาสที่นำไปสู่การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในสถานประกอบการและบริษัท เพื่อสร้างการเรียนรู้ทำความเข้าใจ คนพิการ มุมมอง ทัศนะคติ เจตคติ ซึ่งนำมาสู่การปรับมุมมองที่มีต่อความพิการ ในการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการและคนพิการซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงผลักดันจูงใจการจ้างงานคนพิการ และผลักดันให้เกิดรูปแบบและกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายของสถานประกอบการต่อไป #DisabilitiesinWorkplaceWorkshop วันจันทร์ที่ 28 […]