• ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ ปี 2562 (โดยการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ และ Facebook)
  ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ******************************************************************************************** ตามที่มูลนิธินวัตกรรมาทางสังคมได้มีประกาศเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ ปี 2562 มาตรา 35 (การให้ความช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน – […]
 • ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018
  ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ Digital Social Innovation 2018 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง โดยในบริบทประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้น ดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้ แต่หากเรามาร่วมมือกันโดยคานึงถึงโลกในภาพรวม เราสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้ ด้วยการสร้างสรรค์ร่วมกัน เราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ให้กลายเป็นความจริงที่ส่งผลในเชิงบวกได้ ดิจิทัลเทคโนโลยี คือ พลังและเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนบริบทแห่งการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน ในยุคใหม่นี้ ทาอย่างไรที่ ภาครัฐ สังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน […]
 • เปิดรับสมัครคนพิการโครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 มาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด)
  มูลนิธินวัตกรรมทางสงัคมเปิดรับสมัครคนพิการ โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการปี 2562 เฉพาะมาตรา 35 (ช่วยเหลืออื่นใด) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณสมบัติของคนพิการที่จะได้รับการคัดเลือก เป็นคนพิการที่ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนมาก่อน ผู้รับสิทธิ์จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตนเองโดยไม่ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกับบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด อายุ 20 ปี ขึ้นไป มีความพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่จะดำเนินโครงการให้ได้จริง สามารถทำสรุปรายงานผล ให้กับบริษัทผู้ให้การสนับสนุนได้จนสิ้นสุดโครงการ อยากมีงานทำต้องอ่าน !!!!  ส่งคลิปวีดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 3- 5 […]
 • กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจความพิการ
  กว่า 20 บริษัท เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ Disabilities in Workplace Workshop พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำความเข้าใจ ความพิการ คนพิการ ประเภทลักษณะความพิการ การสื่อสารการช่วยเหลือและการแลกเปลียนเรียนรู้มุมมองจากการทำงาน การจ้างงาน ซึ่งนำมาสู่โอกาสที่นำไปสู่การจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในสถานประกอบการและบริษัท เพื่อสร้างการเรียนรู้ทำความเข้าใจ คนพิการ มุมมอง ทัศนะคติ เจตคติ ซึ่งนำมาสู่การปรับมุมมองที่มีต่อความพิการ ในการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการและคนพิการซึ่งนำไปสู่การสร้างแรงผลักดันจูงใจการจ้างงานคนพิการ และผลักดันให้เกิดรูปแบบและกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายของสถานประกอบการต่อไป #DisabilitiesinWorkplaceWorkshop วันจันทร์ที่ 28 […]
 • ถ้าคุณเป็นคนพิการที่กำลังเรียนอยู่ แล้วอยากมีงานทำ เชิญทางนี้!!
  มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการสร้างโอกาสการมีอาชีพให้คนพิการ ซึ่งปีนี้มูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายในขยายโอกาสการจ้างงานกระแสหลัก ให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพสูงจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษาได้ทำงานในบริษัทชั้นนำ โดยมูลนิธิฯ จะประสานให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลนักศึกษาพิการ เพื่อคัดเลือกเข้าพบสัมภาษณ์งาน และหารือแนวทางการออกแบบงานที่เหมาะสมกับคนพิการ ขอเชิญชวนนักศึกษาพิการ ที่อยากมีงานทำ กรอกข้อมูลตาม Link >>> goo.gl/PLS6te เพื่อฝากประวัติและ เปิดโอกาสการฝึกงานภาคฤดูร้อน และการสัมภาษณ์งานเพื่อทำงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด่วน!! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร 062-530-6052 (นาริศ) […]