มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมจัดนิทรรศการ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
September 17, 2017
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมสรรหาคนพิการมาจากที่ไหน
October 15, 2017

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณให้แก่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการนี้ นายชยุต จินตรัศมี กรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง สโมสรทหารบก
ทั้งนี้ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสมาคมแม่บ้านทหารบกได้ทำความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้เกิดการจ้างงานและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวพลเรือนที่พิการจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวนกว่า 19 ครอบครัวเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา