มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก
September 17, 2017
มูลนิธิฯ มีหน้าที่อะไร และได้อะไรจากโครงการจ้างงานคนพิการ
October 15, 2017

มูลนิธิทำงานประสานกับเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการและหน่วยงานที่มีภารกิจทางสังคมในระดับชุมชนทุกจังหวัด เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการในพื้นที่ ฯลฯ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถเข้าถึงคนพิการในระดับพื้นที่ทั่วประเทศผ่านเครือข่ายข้างต้น โดยเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้เปิดตำแหน่งงานให้คนพิการเข้าไปปฏิบัติงาน (โดยสถานประกอบการเป็นผู้สนับสนุนการจ้าง) ปัจจุบันมีคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานแต่ยังไม่มีงานทำจำนวนกว่า 350,000 คน