สนใจเข้าร่วมโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา ต้องทำอย่างไร
October 15, 2017
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ผนึกกำลังร่วมกรมการแพทย์ทหารบก หนุนเสริมอาชีพอิสระแก่กำลังพล
February 14, 2018

เริ่มแล้วปฐมนิเทศคนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ตอกย้ำสร้างคุณค่างานขับเคลื่อนสังคม

แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดเวทีปฐมนิเทศคนพิการที่ได้รับการจ้างงานเชิงสังคม ประจำปี 2561

นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นของการทำงานของคนพิการ มีคนพิการหลายคนเพิ่งเคยได้ทำงาน แผนงานฯในฐานะผู้เชื่อมประสานการจ้างงานในครั้งนี้ จึงคิดว่าการจัดงานวันนี้ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
เพื่อตอกย้ำให้คนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน ได้เข้าใจถึงเป้าหมาย บทบาท ที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ เพื่อส่งมอบภารกิจงานอันมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้แนวคิดการจ้างงานเชิงสังคม

นางมนิษา อนันตผล กล่าวว่า การจ้างงานเชิงสังคม เป็นนวัตกรรมแนวคิดการทำงานที่แผนงานได้ดำเนินการ โดยให้คนพิการที่กระจายอยู่ทัวประเทศที่มีความพร้อมต่อการทำงาน เข้าทำงานในหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร(หน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงาน) ภายใต้กลไกการทำงานกับภาคีทั่วประเทศ
โดยการสนับสนุนจากสถานประกอบการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับคนพิการและคนพิการเข้าทำงานต้องมีความเข้าใจ และรับทราบถึงบทบาท ภารกิจที่จะต้องส่งมอบตลอดระยะเวลาทีสถานประกอบการให้การสนับสนุน เวทีนี้จึงมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจตั้งแต่เจตคติ การเตรียมความพร้อม
การมอบหมายงาน การรายงานผล เป็นต้น

ทั้งนี้ เวทีปฐมนิเทศในครั้งนี้ เน้นการจัดกระบวนการที่สร้างความเข้าใจต่อความพิการ การเสริมสร้างแรงบันดาลใจผ่านโมเดลต้นแบบ การเสริมพลังสร้างคุณค่าต่องาน และภารกิจ ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-23 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเดอะริช จ.ขอนแก่น โดยมีคนพิการและหน่วยงานที่รับคนพิการเข้าทำงานรายใหม่ จำนวนกว่า 200 คน